.

כמעט שם! אנא מלא את הטופס לגישה מידית!

מלא את הטופס ותוכל להתחיל מיד!

הודעה בדבר החלטת בית המשפט על אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית

לפי ס' 25(א)4 לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו-2006

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 5.10.20 הוגשה לכבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסכם פשרה בת"צ 18573-05-20 (להלן: "התביעה") אשר הוגשה על ידי מר ליאוניד בורשטיין ואח' (להלן: "התובעים") נגד מכללת א.ר. פסגות בע"מ (להלן: "הנתבעת"), וכי ביום 16.2.21 בית המשפט הנכבד אישר את ההסדר ונתן לו תוקף של פסק דין, כמפורט להלן:

כללי

עניינה של התביעה, בתמצית, הוא בטענת התובעים, לפיה אתר המרשתת (אינטרנט) של הנתבעת לא היה מונגש כדין, וכי לא היה בו הצהרת נגישות כדין, זאת בניגוד לאמור בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

הנתבעת סבורה כי דין התביעה להידחות, והסדר הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שהצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה בטענה כלשהי שהועלתה בתביעה.

הסכם הפשרה יחול על "כל הגולשים באתר האינטרנט של הנתבעת, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות הטלפון הנייד, אשר מוגדרים כ'אדם עם מוגבלות' כהגדרת המונח בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, החל מיום 01.11.2017, ועד למועד אישור התובענה כייצוגית" (להלן גם: "הקבוצה").

התובעים מיוצגים על ידי עוה"ד משה בן דרור, מרחוב הארבעה 28, תל-אביב, טל': 076-5384224, פקס: 077-4702056; הנתבעת מיוצגת על ידי עוה"ד רונן פריד, מרח' המדע 8, רחובות טל': 08-9450775, פקס: 08-9458701.

עיקרי הסכם הפשרה

עד ליום 1.6.21 לכל המאוחר, תקפיד הנתבעת כי אתר המרשתת אותו היא מפעילה יהיה מונגש כדין, כאמור בחוק השוויון, בתקנות השוויון ובתקן וכמו כן, תופיעה בו הצהרת נגישות כאמור בתקנות 34 ו-35ה לתקנות השוויון ("תקופת הביניים"). בתקופת הביניים, לא יראו בהיעדר הנגשה כלשהי או בהיעדר הצהרת נגישות כהפרה של מי הנתבעת, ולא ניתן יהיה לתבוע אותן במהלך תקופה זו.

הנתבעת תעניק 10 מלגות שכר לימוד מלאות אצלה, המיועדות לציבור האנשים עם מוגבלות, לקורסים ו/או מסלולים הקיימים אצלה ומועברים על ידה (ולא ע"י צדדים שלישיים הפועלים עימה בשיתוף פעולה), ללא עלות (להלן: "ההטבה").

ההטבה תינתן ל-10 אנשים עם מוגבלות שיענו לדרישות האקדמאיות של מסלול הלימודים שיבחרו, אצל הנתבעת, לרבות עמידה בדרישות התקנון ותנאי הקבלה של הנתבעת, כאשר תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות חושיות (מוגבלות ראייה בעיקר, מוגבלות שמיעה ומוגבלות פיסית בידיים).

פרק הזמן למימוש ההטבה, יעמוד לתקופה של 24 חודשים בלבד החל ממועד האישור, או לאחר מתן 10 מלגות, הקודם מבין השניים, ככל שההטבה לא תנוצל במלואה בתוך 24 חודשים, האפשרות לממשה תוארך ב-12 חודשים נוספים (להלן: "תקופת ההטבה"). הנתבעת תחל במתן המלגות לסטודנטים באופן מיידי. ההטבה תינתן על בסיס מקום פנוי. לא תעמוד כנגד הנתבעת כל טענה מקרה בו ניתנה ההטבה בהתאם להוראות הסכם זה לסטודנט עם מגבלות, אך זו לא נוצלה על ידו במלואה ו/או ביטל את השתתפותו בכל מועד שהוא. יובהר, כי לא תינתן אפשרות לחזור על קורסים במקרה בו ההטבה לא נוצלה מסיבות שאינן נעוצות בנתבעת. ההטבה מוענקת באופן אישי לסטודנט עם מגבלות, ולא תהיה אפשרות להעברת ההטבה לצד ג'. בכל מקרה בו לא יתאפשר קיום קורס פרונטאלי עקב מגבלות שיוטלו בשל מגיפת נגיף הקורונה, תעמוד לנתבעת האפשרות להמיר את הקורס הפרונטאלי לקורס מקוון.

לצורך מעקב אחר מימוש ההטבה, היעילות ומתן המלגות בפועל כפי שינתנו ע"י הנתבעת, מסכימים הצדדים, כי ריכוז פעילות זו תבוצע באמצעות עמותת "מכון עמרם" ע"ר מספר 580590578 (להלן: "העמותה") המקדמת זכויות אנשים עם מוגבלות (ניהול תקין לשנת 2020). הפרטים של העמותה לצורך פניה לקבלת מלגת לימוד הם: עמותת "מכון עמרם", ת.ד. 3206 פתח תקווה, 4951623, דוא"ל amram.institute@gmail.com.

ויתור וסילוק ומעשה בית דין

הסכם הפשרה מהווה מעשה בית דין לגבי כל חברי הקבוצה וביחס לכל העילות והסעדים שנטענו במסגרת בקשת האישור.

שונות

הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.

הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב, רחוב ויצמן 1, תל-אביב, בימים א'-ה', בין השעות 8:30-13:30. הסדר הפשרה מפורסם גם בפנקס התובענות הייצוגיות. ניתן אף לעיין בהסכם במשרדי עוה"ד בתיאום מראש [משה בן דרור ורונן פריד].

נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

משה בן דרור, עו"ד, ב"כ התובעים

 

רונן פריד, עו"ד, ב"כ הנתבעת

 

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.